Faculty


1.

DR. PRASAD SATWANT

2.

DR. SINHA, P.K.

3.

DR. GHORAI SOMA M.

4.

DR. VARSHNEY K. ANUPAM

5.

SH. JONWAL LAL CHHOTEY

6.

DR. NEETU (On leave)

7.

Dr. Rawat Singh Varunendra

8.

Ms. Shilpa Bharti  (Ad-hoc)

9.

Dr. Nidhi Garg (Ad-hoc)